Aasta 2019

Rumeenia kohtute arvutistamise areng ja suundumused

Ştefan Ioan Lucaciuc ja Cristian Pup, Timişoara Apellatsioonikohtu kohtunikud

Kohtute tegevuse arvutistamine ja digistamine on olnud Euroopa riikides pidev mure juba aastaid. Nii on ka Rumeenia kohtusüsteem pingsalt keskendunud sobivaimate lahenduste leidmisele, et tõhustada kohtu tegevust, kommunikatsiooni, kohtumenetlust ...

Leedu kohtute digiteerimine

Lina Griškevič, Leedu kohtute ameti asedirektor

Leedu kohtutes saab eristada järgmisi kohtuasjade haldamise e-vahendeid: Leedu kohtute teabesüsteem LITEKO; kohtuistungite salvestised; e-toimiku süsteem (Leedu kohtute elektrooniline teenuseportaal); kohtueelse menetluse teabesüsteem (IBPS); kaugkohtuistungid. ...

Infosüsteemide ja andmekogudega seotud küsimused Riigikohtu halduskolleegiumi 2019. aasta praktikas

Mariliis Toomiste, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigi infosüsteemi haldussüsteemis on registreeritud üle 2600 eri kasutusetapis infosüsteemi ja andmekogu. Seetõttu pole ootamatu, et infosüsteemide toimimise ja andmekogude teabega seotud küsimusi on käsitletud ...

Vahistamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2019. aasta praktikas

Kaido Sikka, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik

Riigikohtu kriminaalkolleegium on korduvalt rõhutanud, et kriminaalmenetluses on vahistamise korral tegemist isiku põhiõiguste kõige intensiivsema riivega. Justiitsministeeriumi andmete kohaselt esitas prokuratuur 2019. aastal maakohtutele 1067 vahistamistaotlust. ...

Tõenditega seotud küsimused Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2019. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtute aastaraamat keskendub seekord digikohtumenetlusele ja selle tulevikule. Justiitsministri määrusega „Kohtute ning kohtu registri- ja kinnistusosakondade töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine“ ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2019. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist
Kristi Aule Parmas, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist


Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbi vaadatud kohtuasjade põhjal. ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2019. aasta menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest (sh paberivabas menetluses) ja...

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

Aastal 2019 saabus maakohtutesse lahendamiseks 32 668 tsiviilasja (11,7% rohkem kui 2018. aastal) ja 39 423 maksekäsu kiirmenetlusasja ...