Aasta 2020

Kohtusüsteemi andmetöötluse kohtulik järelevalve. Inglise vaatepunkt [1]

Sir Mark Warby, Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu kohtunik ja kohtuliku andmekaitsekogu liige

Kohtuvõimu sõltumatus on liberaalse demokraatia konstitutsiooniline alus. See peaks olema iseenesestmõistetav, kuid pole alati ja kõikjal nii olnud. ...

Bulgaaria Vabariigi kohtutes õigust mõistva funktsiooni täitmiseks töödeldavate isikuandmete kaitse sõltumatu järelevalve

Teodora Tochkova, Bulgaaria Kõrgeima Justiitsnõukogu inspektsiooni peainspektor

Kohtuvõimu eripära tõttu kehtib sellele isikuandmete töötlemisel õiguslik erikord. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ...

Isikuandmete töötlustoimingute järelevalve Hollandi halduskohtutes

Eric Daalder, Hollandi Riiginõukogu haldusvaidluste osakonna liige, isikuandmete kaitse üldmääruse komisjoni juhataja

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 55 lõikes 3 sätestatakse: „Järelevalveasutused ei ole pädevad korraldama järelevalvet ...

Memo IKÜM-i toimimise kohta Iiri kohtusüsteemis

Marie Baker, Iirimaa ülemkohtu kohtunik, määratud kohtunik Iiri andmekaitset käsitlevate õigusaktide küsimuses

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 23 annab liikmesriikidele õiguse kehtestada kohtusüsteemi sõltumatuse kaitsmiseks sätted, tingimusel ...

Välismaalaste asjad Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas 2020: õiguste tõhusam kaitse

Mariliis Toomiste, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

2020. aastal tegi Riigikohtu halduskolleegium viis lahendit, mis mõjutavad oluliselt välis­maa­laste Eestis viibimise õigusega seotud vaidluste edaspidist lahendamist. ...

Hagi tagamine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 2020. aastal mitu märkimisväärset hagi tagamisega seotud lahendit muutes muu hulgas varasemat seisukohta hagi tagamise tõttu saamata jäänud tulu hüvitamise kohta. ...

Kriminaalmenetluse avalikkusest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas 2020. aastal

Marin Sedman, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtumenetluse avalikkus on olnud viimastel aastatel suurema tähelepanu all. Näiteks selgitas Riigikohtu endine esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kunagine kohtunik Uno Lõhmus ...

Vabadus pensioniks

Raina Loom, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna nõunik

Riigikohtu üldkogu 20. oktoobri 2020. aasta otsus põhiseaduslikkuse järelevalve (nn pensionireformi) kohtuasjas nr 5-20-3/43 läheb kahtlemata ajalukku. Riigikohtu üldkogu jättis selle otsusega rahuldamata Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada põhiseadusvastaseks kohustusliku kogumispensioni reformi ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2020. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2020. a menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest (sh paberivabas menetluses) ja kohtuniku keskmisest töökoormusest

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2020. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 33 658 tsiviilasja (3,0% rohkem kui 2019. aastal) ja 45 566 maksekäsu kiirmenetlusasja (15,6% rohkem kui 2019. aastal); ...