Kristel Siimula-Saar
Riigikohtu personaliosakonna nõunik

 

Kohtunike arv

Täiskogu toimumise ajal[1] on Eestis ajutiselt kohtuniku ametikohti 243, neist on täidetud 241. Kaks ametikohta on täitmata, neist üks Tallinna Ringkonnakohtus ja üks Viru Maakohtus, käivad konkursid nende kohtunikukohtade täitmiseks. Alates 2021. aasta algusest on  kohtunikukohti ajutiselt ühe võrra rohkem kui eelnenud aastatel, kuna Harju Maakohtu uueks esimeheks nimetati Viru Maakohtu kohtunik ning sellisel juhul on lubatud kohtunikukohtade arvu ajutiselt suurendada. 

Joonis 1. Kohtuniku ametikohtade jaotus

2020. aastal muutus kohtunikukohtade jaotus – 1. maist viidi Tartu Halduskohtust üle kaks kohta, üks Harju ja teine Tartu Maakohtusse.

Joonis 2. Täidetud ametikohtade jaotus
Joonis 3. Täitmata ametikohad täiskogu toimumise ajal aastatel 2012–2021

Kohtunikkonna sooline koosseis

Täiskogu toimumise ajal on kohtunikuna ametis 157 naist ja 84 meest.

Joonis 4. Kohtunikkonna sooline koosseis

Kohtunike vanus

Ametis olevate kohtunike keskmine vanus on täiskogu toimumise päeval 49,3 aastat.

Joonis 5. Kohtunike keskmine vanus kohtute kaupa

Ametis olevatest kohtunikest on kõige rohkem 40–49-aastaseid (92) ning 50–59-aastaseid (73). 30–39-aastaseid kohtunikke on 37 ja 60-aastaseid või vanemaid 39.

Joonis 6. Kohtunike keskmine vanus täiskogu toimumise ajal aastatel 2012–2021
Joonis 7. Ametis olevate kohtunike jaotus kohtuastmetes vanusegruppide kaupa

Kohtunikkond uueneb

2021. aasta täiskogu ajal on ametis 21 pensioniõigusega kohtunikku, kellest kuus siirdub pensionile 2021. aasta jooksul. Aastatel 2021–2026 tekib õigus pensionile jääda veel 53 kohtunikul.

Joonis 8. Pensioniõigusega kohtunike osakaal 12. veebruari 2021. aasta seisuga

Uued kohtunikud ja kohtunike liikumine

Alates eelmisest täiskogust on kohtusüsteemi tööle asunud kaksteist uut kohtunikku, neist üks Riigikohtus ja üksteist maakohtutes. Samal ajal liikus kohtusüsteemi sees kaks kohtunikku – seni Viru Maakohtu kohtunikuna töötanud Heili Sepp asus ametisse Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna ja Tartu Maakohtu kohtunikuna töötanud Ingeri Tamm asus ametisse Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna.

Riigikohtus alustas teenistust Urmas Volens, Harju Maakohtus Kersti Heide, Kairi Piirisild, Anu Vismann ja Janek Väli, Pärnu Maakohtus Eve Grass, Tartu Maakohtus Kristina Domaškina, Karina Kukkes, Triin Niinemets, Maili Riisenberg ja Marek Vahing ning Viru Maakohtus Jaanika Kõrgmaa.

Enne kohtunikuks nimetamist töötas neist neli vandeadvokaadina, neli kohtujuristina, kaks prokurörina ja kaks Riigikohtu nõunikuna.

Sama astme sees liikus üks kohtunik: senine Viru Maakohtu esimees Astrid Asi nimetati Harju Maakohtu esimeheks, mistõttu viidi ta üle Viru Maakohtust Harju Maakohtusse. Lisaks naasis 2020. aasta sügisel teenistusse 2012–2020 Justiitsministeeriumi teenistuses olnud Harju Maakohtu kohtunik Kai Härmand.

Ametist lahkunud kohtunikud

Ametist lahkunute arv on võrreldes varasemate aastatega vähenenud, eelmise täiskogu toimumisest arvates on ametist lahkunud kuus kohtunikku.

Üks kohtunik lahkus Riigikohtust, kaks ringkonnakohtust ja kolm maakohtust:

  • pensionile jäämise tõttu vabastati omal soovil ametist Harju Maakohtu kohtunik Julia Vernikova, Pärnu Maakohtu kohtunik Kristel Pedassaar, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Meelika Aava ning Riigikohtu liige Henn Jõks;
  • teenistusvanuse ülemmäära saabumise tõttu vabastati ametist Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Mati Kartau;
  • omal soovil vabastati ametist Harju Maakohtu kohtunik Mihkel Roos.

Kohtunikukonkursid

2020. aastal kuulutas justiitsminister välja neli konkurssi kokku kolmeteistkümnele kohtunikukohale maa- ja ringkonnakohtutes ning Riigikohtu esimees ühe konkursi ühele kohtunikukohale Riigikohtus.

24. jaanuaril 2020 kuulutas justiitsminister välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku kohale. Konkurss jõudis lõpule maakohtuniku üleviimisega ringkonnakohtunikuks augustis 2020.

22. aprillil 2020 kuulutas justiitsminister välja konkursi ühele Harju Maakohtu, ühele Pärnu Maakohtu, kolmele Tartu Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale. Uued maakohtunikud nimetati ametisse 17. juunil 2020 ja 18. detsembril 2020.

12. oktoobril 2020 kuulutas justiitsminister välja konkursi kolmele Tallinna Ringkonnakohtu, ühele Tartu Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale ning 5. novembril 2020 veel ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale. Nende konkursside lõpulejõudmist võib oodata suve alguseks.

13. jaanuaril 2020 kuulutas Riigikohtu esimees välja konkursi ühele riigikohtuniku kohale tsiviilkolleegiumis. Konkurss jõudis lõpule septembris uue riigikohtuniku ametisse nimetamisega Riigikogus.

____________________________

[1] Siinkohal on mõeldud kohtunike korralise täiskogu toimumise aega, mis on kohtute seaduse § 38 lõike 2 järgi iga aasta veebruari teisel reedel. 2021. aasta korraline täiskogu peaks toimuma 12. veebruaril, kuid tulenevalt koroonaviiruse levikust ja sellest tingitud erandlikust olukorrast lükkub kohtunike korralise täiskogu toimumine edasi.