Kohtute aastaraamat 2023

Eessõna

Villu Kõve, Riigikohtu esimees

Olen mitmel aastal juhtinud tähelepanu kohtunikkonna ulatuslikule põlvkonnavahetusele ja väljakutsetele, mida see kohtusüsteemile esitab. Tuleb tõdeda, et möödunud aasta pole siin erand ...

Kohtunikkond 2024. aasta alguses

Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Kristi Jakobsoo, Riigikohtu personalispetsialist


2024. aasta alguse seisuga oli Eestis kohtuniku ametikohti – koos nn ajutiste kohtunikukohtade ja 2024. aastaks kehtestatud erisustega – 256, millest oli täidetud 246 kohta. ...

Vaidlused kohtute haldamise mudeli üle

Uno Lõhmus, endine Riigikohtu esimees

Artikli kirjutamise ajal kehtinud Eesti kohtute haldamise mudel on põhijoontes sama, mis nähti ette kohtute seadusega, mille Riigikogu võttis vastu 19. juunil 2002 ja mis jõustus sama aasta 29. juulil. ...

15 aastat hiljem: uus katse muuta kohtuhaldust

Heiki Loot, riigikohtunik, kohtuhaldusmudeli töögrupi juht
Mait Laaring, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik


28. juunil 2023 kogunesid kohtute esimehed Justiitsministeeriumi kutsel arutama kohtuhalduse tulevikku. Arutelu jätkus kohtujuhtide nõupäeval 29. augustil 2023 ...

Kohtute arengukava kellele ja milleks?

Kaidi Lippus, Notarite Koja tegevdirektor, endine Justiitsministeeriumi kohtute talituse juhataja

Kohtute haldamise nõukoda toetas 8. detsembril 2023 toimunud 127. istungil töörühma moodustamist järgmise kohtute arengukava loomiseks. ...

Tehisintellekt astub menetlusse

Toomas Vaher, vandeadvokaat, Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Eesti Advokatuuri juhatuse liige, kohtute haldamise nõukoja liige

Tehisintellekti teema on kuum ja võib-olla isegi üleekspluateeritud: sellest räägitakse konverentsidel, koolitustel ja, kohvitass käes, small talk’i pidades. Kuni viimase aastani oli enamiku inimeste jaoks tegemist põneva mänguasjaga ...

Tambet Tampuu: kohtunik peab oskama vaadata puude taha

Tambet Tampuu, Riigikohtu kohtunik 12. maist 2003 kuni 30. septembrini 2023
Nele Siitam, Riigikohtu kohtunik 2. maist 2016
Vahur-Peeter Liin, intervjuu ajal Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, alates 1. oktoobrist 2023 riigikohtunik


Heidame täna koos riigikohtuniku ametist peagi lahkuva Tambet Tampuuga pilgu tema senitehtud tööle ...

Koolitusjuhi roll esimese ja teise astme kohtute teenistujate arendamisel ja koolitamisel

Liina Simm, esimese ja teise astme kohtute koolitusjuht

Selleks, et tagada esimese ja teise astme kohtute kohtuteenistujate eesmärgipärasem ja koordineeritum arendamine ja koolitamine, on alates 15. maist 2023 Harju Maakohtu struktuuris kohtuteülene koolitusjuhi ametikoht. ...

Tõlketeenistus

Karmela Molodõk, kohtute tõlketeenistuse juht

Juba 2017. aastal analüüsiti ideed hakata tsentraliseerima Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi haldusalal tõlketeenuseid. Arutuse all oli ka üleriigilise tõlkekeskuse loomine, kuid paraku jäigi see ainult mõtteks. ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevus 2023. aastal

Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Harju Maakohtu kohtunik

Eesti Kohtunike Ühingul (EKoÜ) oli 2023. aasta alguses 238 ja aasta lõpus 249 tegevliiget. Lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. 2023. aasta jooksul liitus ühinguga 13 uut tegevliiget, omal soovil lahkus kolm liiget ja kahjuks surma tõttu üks liige. ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2023. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute seaduse kohaselt on KHN-i pädevuses nõusolekute ja seisukohtade andmine, samuti arvamuse avaldamine mitmesugustes kohtuid puudutavates küsimustes või aktuaalsetel õigusteemadel. ...

Eetikanõukogu 2023. aastal

Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, eetikanõukogu liige

Eetikanõukogu on kohtunike nõuandev organ, mis tegutseb 8. veebruaril 2019 kohtunike kaheksateistkümnendal korralisel täiskogul vastuvõetud kodukorra alusel. Eetikanõukokku kuuluvad kohtunike täiskogu valitud viis kohtunikku, kelle hulgas võib olla emeriitkohtunikke. ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest 2023. aastal

Paavo Randma, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


Kohtute seaduse (KS) § 87 lõike 2 kohaselt on distsiplinaarsüütegu kohtuniku süüline tegu, mis seisneb ametikohustuste täitmata jätmises või mittekohases täitmises, samuti kohtuniku vääritu tegu. ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2023. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


Kohtunikueksamikomisjonis on 16 liiget. 2023. aastal kuulusid sellesse esimese astme kohtu kohtunikud Ingrid Kullerkann, Reena Nieländer, Ülle Raag, Aulike Salo ...

Kohtunike koolituse ülevaade 2023

Liina Reisberg, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja

2023. aastal korraldati 68 koolitust, mille kestus oli kokku 88 koolituspäeva. Aasta oli tihe ja koolitusi kaheksa võrra rohkem kui eelnenud aastal, sealjuures koolituspäevi koguni 20 enam kui mullu. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevus 2023. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Igal aastal annab Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu arvamuse mõnes kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2023. aastal avaldati arvamust õigusemõistmise tehniliste abivahendite kasutamise teemal. ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2023. aasta menetlusstatistika kokkuvõte

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2023. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 35 116 tsiviilasja (kasv võrreldes 2022. aastaga 0,7%) ja 51 072 maksekäsu kiirmenetlusasja (langus 1,2%). ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2023. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavateks statistilisteks andmeteks on Riigikohtule esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade arv kohtumenetluse kolme liigi kaupa: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. ...