Ave Hussar
Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kristi Jakobsoo
Riigikohtu personalispetsialist

 

Kohtunike arv

2024. aasta alguse seisuga[1] oli Eestis kohtuniku ametikohti – koos nn ajutiste kohtunikukohtade[2] ja 2024. aastaks kehtestatud erisustega[3] – 256, millest oli täidetud 246 kohta. Täitmata oli neli kohta Tartu Ringkonnakohtus, üks Tallinna Halduskohtus, kaks Harju Maakohtus, kaks Tartu Maakohtus ja üks Viru Maakohtus.

Kolmele Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohale välja kuulutatud konkursid on lõppenud ja uued ringkonnakohtunikud asusid ametisse 2024. aasta jaanuaris. Neljanda Tartu Ringkonnakohtu vaba kohtunikukoha täitmiseks 2023. aasta septembris välja kuulutatud konkursi tulemused selguvad 2024. aasta esimeses pooles, nagu ka Tallinna Halduskohtu ja maakohtute konkursside tulemused.

Joonis 1. Kohtuniku ametikohtade jaotus
Joonis 2. Täidetud ametikohtade jaotus
Joonis 3. Täitmata ametikohad 2012.–2024. aasta alguse seisuga

Kohtunikkonna sooline koosseis

31. detsembri 2023. aasta seisuga on kohtunikuna ametis 169 naist ja 77 meest.

Joonis 4.  Kohtunikkonna sooline koosseis

Kohtunike vanus

Ametis olevate kohtunike keskmine vanus oli 2024. aasta alguse seisuga 49,0 aastat.

Joonis 5. Kohtunike keskmine vanus kohtute kaupa

Ametis olevatest kohtunikest 97 on 40–49-aastased. 50–59 aasta vanuseid kohtunikke on 81 ja 30–39 aasta vanuseid 38. Neid, kellel on täitunud 60. eluaasta, on 30. Alla 30-aastaseid kohtunikke ei ole.

Joonis 6. Kohtunike keskmine vanus 2012.–2024. aasta alguse seisuga
Joonis 7. Ametis olevate kohtunike jaotus kohtuastmetes vanuserühmade kaupa

Kohtunikkonna uuenemine jätkub

Aastavahetuse seisuga oli ametis 24 pensioniõigusega kohtunikku, kellest teadaolevalt kümme siirdub pensionile 2024. aasta jooksul. Aastatel 2024–2029 tekib pensionile jäämise õigus veel 33 kohtunikul. Sealhulgas saavad kaheksa kohtunikku pensionile jääda 2024. aastal ning neist viis on avaldanud juba ka sellekohast soovi.

Aastatel 2020–2023 lahkus ametist 42 ja asus ametisse 55 kohtunikku. Seega on 2024. aasta alguses ametis olevatest kohtunikest enam kui viiendik alustanud oma tööd viimase nelja aasta jooksul.

Joonis 8. Pensioniõigusega kohtunike jaotus 31. detsembri 2023. aasta seisuga
Joonis 9. Pensioniõiguse tekkimine 2024.–2029. aastal

Uued kohtunikud ja kohtunike liikumine

2023. aastal asus kohtusüsteemi tööle 18 uut kohtunikku, neist üks Tallinna Halduskohtus, üks Tartu Halduskohtus, kaheksa Harju Maakohtus, neli Tartu Maakohtus, kolm Pärnu Maakohtus ja üks Viru Maakohtus. Samal ajal liikus kohtusüsteemi sees kolm kohtunikku: seni Harju Maakohtu kohtunikuna töötanud Elina Elkind asus ametisse Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna ning Tartu Ringkonnakohtu kohtunikena töötanud Margit Vutt ja Vahur-Peeter Liin asusid tööle riigikohtunikena.

Tallinna Halduskohtus alustasid teenistust Pihel Sarv, Tartu Halduskohtus Ene Andresen, Harju Maakohtus Margit Roots-Dervishi, Näncy-Marita Maltseva, Lea Pähkel, Andra Sild, Sandra-Kristin Kärner, Antero Maksing, Helina Mark ja Maris Juha, Tartu Maakohtus Anu Vilt, Mari Schihalejev, Margit Jäätma ja Tanel Pürn, Pärnu Maakohtus Liisa Nuut, Brigitta Mõttus ja Addis Tammiku ning Viru Maakohtus Heleen Jääger. Enne kohtunikuks nimetamist töötasid neist kolm kohtujuristina, neli vanemkohtujuristina, neli vandeadvokaadina, üks riigiprokurörina, üks ringkonnaprokurörina, üks vanemprokurörina, üks andmekaitseeksperdina ja kolm Riigikohtu nõunikuna.

Ametist lahkunud kohtunikud

Eelmisel aastal lahkus ametist 17 kohtunikku: kaks Riigikohtust, neli Harju Maakohtust, kolm Tartu Maakohtust, kolm Pärnu Maakohtust, kaks Viru Maakohtust, kaks Tallinna Halduskohtust ja üks Tartu Halduskohtust.

Pensionile jäämise tõttu vabastati omal soovil ametist riigikohtunikud Peeter Jerofejev ja Tambet Tampuu, Harju Maakohtu kohtunikud Anne Rebane ja Margot Mikler, Tartu Maakohtu kohtunikud Silvi Maiste, Donald Kiidjärv ja Peet Teidearu, Pärnu Maakohtu kohtunikud Lea Pavelson, Ingrid Niinemägi ja Ivika Sillaots, Viru Maakohtu kohtunikud Helgi Vinni ja Galina Jasnjuk, Tallinna Halduskohtu kohtunik Elle Kask ja Tartu Halduskohtu kohtunik Roby Koik. Tervislikel põhjustel vabastati ametist Harju Maakohtu kohtunik Alari Möldre. Omal soovil vabastati ametist Harju Maakohtu kohtunik Kadi Kark. 25. septembril 2023 lahkus meie seast Tallinna Halduskohtu kohtunik Kristina Maimann.

Kohtunikukonkursid

Justiitsminister kuulutas 2023. aastal välja kuus konkurssi kokku 23 kohtunikukohale maa-, haldus- ja ringkonnakohtutes.

20. aprillil 2023 algas konkurss ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku, kahele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtuniku kohale ning 18. mail 2023. aastal kolmele Tartu Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku, ühele Tartu Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku, kahele Harju Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku ja ühele Viru Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale. Nende konkursside raames valitud kaheksa uut kohtunikku nimetas Vabariigi President ametisse 3. novembril ja 21. detsembril 2023. Viru Maakohtu tsiviilvaldkonna kohtuniku koht jäi täitmata.

26. septembril 2023 alustati konkurssi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale, 17. oktoobril 2023 kahele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale Tallinna ja Pärnu kohtumajades, 11. detsembril 2023 ühele Tartu Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku kohale Jõgeva kohtumajas, ühele Tartu Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale Valga kohtumajas, ühele Viru Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale Jõhvi kohtumajas, ühele Viru Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku kohale Rakvere kohtumajas, ühele Harju Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku kohale ja kahele Harju Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale, ning 12. detsembril 2023 ühele Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtuniku kohale. Need konkursid jõuavad lõpule 2024. aasta esimeses pooles.

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas 25. jaanuaril 2023 välja konkursi riigikohtuniku kohale tsiviilkolleegiumis ja 13. detsembril 2023 riigikohtuniku kohale halduskolleegiumis. Konkurssidest esimene jõudis lõpule 14. septembril 2023 Riigikohtu uue liikme Vahur-Peeter Liini ametisse nimetamisega Riigikogus, teise tulemused selguvad 2024. aasta esimeses pooles.

____________________________

[1] Alates 2023. aastast esitatakse andmed aastavahetuse seisuga.

[2] Nimelt muudeti 2021. aastal justiitsministri 27.10.2005. a määrust nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike ja kohtunikuabide arv ning jagunemine kohtumajade vahel“ selliselt, et kui kohtunik on pikemat aega teenistusest eemal, võib nimetada ametisse täiendava kohtuniku. Kohtunike arvu võib sel põhjusel ajutiselt suurendada Harju Maakohtus kuni viie ja Tartu Maakohtus ühe võrra.

[3] 2023. aastal võis Tartu Ringkonnakohtus nimetada ametisse kaks täiendavat kohtunikku, arvestades, et ringkonnakohtus võib kuni 2024. aasta lõpuni olla 18 kohtunikku.