Avaleht Aasta 2023 IV Aasta kokkuvõtted

IV Aasta kokkuvõtted

Eesti Kohtunike Ühingu tegevus 2023. aastal

Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Harju Maakohtu kohtunik

Eesti Kohtunike Ühingul (EKoÜ) oli 2023. aasta alguses 238 ja aasta lõpus 249 tegevliiget. Lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. 2023. aasta jooksul liitus ühinguga 13 uut tegevliiget, omal soovil lahkus kolm liiget ja kahjuks surma tõttu üks liige. ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2023. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute seaduse kohaselt on KHN-i pädevuses nõusolekute ja seisukohtade andmine, samuti arvamuse avaldamine mitmesugustes kohtuid puudutavates küsimustes või aktuaalsetel õigusteemadel. ...

Eetikanõukogu 2023. aastal

Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, eetikanõukogu liige

Eetikanõukogu on kohtunike nõuandev organ, mis tegutseb 8. veebruaril 2019 kohtunike kaheksateistkümnendal korralisel täiskogul vastuvõetud kodukorra alusel. Eetikanõukokku kuuluvad kohtunike täiskogu valitud viis kohtunikku, kelle hulgas võib olla emeriitkohtunikke. ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest 2023. aastal

Paavo Randma, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


Kohtute seaduse (KS) § 87 lõike 2 kohaselt on distsiplinaarsüütegu kohtuniku süüline tegu, mis seisneb ametikohustuste täitmata jätmises või mittekohases täitmises, samuti kohtuniku vääritu tegu. ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2023. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


Kohtunikueksamikomisjonis on 16 liiget. 2023. aastal kuulusid sellesse esimese astme kohtu kohtunikud Ingrid Kullerkann, Reena Nieländer, Ülle Raag, Aulike Salo ...

Kohtunike koolituse ülevaade 2023

Liina Reisberg, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja

2023. aastal korraldati 68 koolitust, mille kestus oli kokku 88 koolituspäeva. Aasta oli tihe ja koolitusi kaheksa võrra rohkem kui eelnenud aastal, sealjuures koolituspäevi koguni 20 enam kui mullu. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevus 2023. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Igal aastal annab Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu arvamuse mõnes kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2023. aastal avaldati arvamust õigusemõistmise tehniliste abivahendite kasutamise teemal. ...