Kohtute aastaraamat 2021

Eessõna

Villu Kõve, Riigikohtu esimees

Seekord sai aastaraamat natuke teistsugune kui varasemad, mõnevõrra mitmekesisem. Lugejale antakse ülevaade kohtunike omavalitsusorganite tööst, pakutakse akadeemilisemaid mõtisklusi aktuaalsetel õigusteemadel, nagu nn rusikaõigus või koroonapiirangud, aga avatakse ka kohtunike ja kohtuametnike tööväliseid tahke. ...

Kohtunikkond uueneb

Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik

Sügisel 2021 muudeti justiitsministri määrust, millega on määratud kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel. Muudatuse kohaselt on lubatud juhul, kui kohtunik on pikemat aega teenistusest eemal, nimetada ametisse täiendav kohtunik. ...

Kas kiuslik naaber kiusab karistusõigust?

Laura Aiaots, riigiprokurör, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse külalislektor
Anneli Soo, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse kaasprofessor


Karistusõiguse jaoks on kannatanu väga oluline isik. On ju tema see, kelle õigushüvesid – elu, tervist, vara jne – karistusõigus kaitseb ...

Kostja isiku tuvastamine eeltõendamismenetluses. Mõtteid*

Merit Helm, Harju Maakohtu kohtunik
Mati Maksing, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik


Sõnavabaduse ja meediumide areng on kaasa toonud uut laadi vaidlused. Igaüks saab lihtsasti internetis postitada mõtteid ja arvamusi, sh väiteid ning hinnanguid teiste isikute kohta. Soovi korral on võimalik seda teha oma identiteeti avaldamata. ...

Koroonaviirus kui halduskohtute pakutava õiguskaitse tõhususe proovikivi

Kristjan Siigur, Tallinna Halduskohtu kohtunik

Koroonaviiruse siia jõudmisest on möödunud enam kui kaks aastat. Vabariigi Valitsus on kehtestanud viiruse leviku tõkestamiseks ja oluliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks terve portsu igasuguseid piiranguid , mis pärsivad ettevõtlust ...

Riigikohtunik Jüri Põld: „Valimiskaebusi ei saa pidada kuidagi teisejärguliseks, sest need on demokraatliku protsessi alused“

Nele Parrest, Riigikohtu kohtunik
Toomas Anepaio, Riigikohtu andmekaitsespetsialist-arhivaar


Riigikohtu kohtunik Nele Parrest ja andmekaitsespetsialist-arhivaar Toomas Anepaio intervjueerisid riigikohtunik Jüri Põldu ...

Vestlusi noorkohtunikega. Mõned sissevaated uueneva kohtunikonna mõttemaailma

Heili Sepp, riigikohtunik

Järgmisel kümnel aastal vahetub 10–15 kohtunikku aastas. See on mõnes mõttes võimaluste aken, kus kujuneb see, mida ja kuidas kohus menetluses teeb. ...

Kohtujuristi institutsioonist

Nele Teelahk, Tartu Ringkonnakohtu õigusteenistuse juht, kohtujurist

Kohtujuristidest ei ole väga palju kirjutatud õiguskirjanduses ega meedias. See on ilmselt ka üks põhjus, miks juristkonnale, juuratudengitele ja avalikkusele jääb ebaselgeks, mis ülesandeid kohtujuristidel on. ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2021. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute haldamise nõukoda on kohtusüsteemi juhtimiseks kokku kutsutud nõuandev kogu, mis haldab koostöös Justiitsministeeriumiga esimese ja teise astme kohtuid. ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2021. aastal

Anu Uritam, Harju Maakohtu kohtunik, Eesti Kohtunike Ühingu esimees
Indrek Parrest, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Eesti Kohtunike Ühingu endine esimees


Ühingul oli 2021. aasta alguses 232 ja aasta lõpus 234 tegevliiget, lisaks on ühingul endiselt neli auliiget. ...

Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu tegevusest 2021. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu (CCJE, Consultative Council of European Judges) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest aastatel 2017–2021

Tambet Tampuu, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Viimasel viiel aastal on kolleegium menetlenud kuut distsiplinaarasja. Keskmiselt teeb see veidi üle ühe asja aastas. ...

Kohtunike koolitus 2021. aasta vaates

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Kerdi Raud, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna endine juhataja


Kohtunike koolitussüsteem areng on olnud pikaajaline. Esimene kohtunike koolitusnõukogu tuli kokku 13. septembril 2002. Alates 1. jaanuarist 2009 teenindab koolitusnõukogu Riigikohus. ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2021. aasta menetlusstatistika

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

Kokkuvõte lahendatud asjadest, paberivaba ja kirjaliku menetluse osakaalust ning kohtuniku keskmisest töökoormusest. ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2021. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2021. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik


Kohtunikueksamikomisjoni kuuluvad kohtunike täiskogu valitud neli esimese astme kohtunikku, neli ringkonnakohtunikku ja Riigikohtu üldkogu valitud neli riigikohtunikku ...