Kristel Siimula-Saar
Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna nõunik

 

Kohtunike arv

Ajutiselt on 2022. aasta alguses kohtuniku ametikohti 243[1], neist on täidetud 241. Täitmata ametikohti on kaks, neist üks Riigikohtus ja üks Tartu Ringkonnakohtus. Riigikohtu kohtunikukohale välja kuulutatud konkurss on lõppenud, uus Riigikohtu liige asub ametisse 1. märtsil, kuid Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohale konkurss veel käib.

Sügisel 2021 muudeti justiitsministri määrust, millega on määratud kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel. Muudatuse kohaselt on lubatud juhul, kui kohtunik on pikemat aega teenistusest eemal, nimetada ametisse täiendav kohtunik. Kohtunike arvu võib sel põhjusel ajutiselt suurendada Harju Maakohtus kuni viie ja Tartu Maakohtus ühe võrra. Konkurss täiendavate kohtunike leidmiseks käib.

Joonis 1. Kohtuniku ametikohtade jaotus.
Joonis 2. Täidetud ametikohtade jaotus.
Joonis 3. Täitmata ametikohad aastatel 2012–2022 [2].

Kohtunikkonna sooline koosseis

Käesoleva aasta alguse seisuga on kohtunikuna ametis 162 naist ja 79 meest. Võrreldes eelnenud aastaga on naiste osatähtsus suurenenud.

Joonised 4.1. ja 4.2. Kohtunikkonna sooline koosseis.

Kohtunike vanus

Ametis olevate kohtunike keskmine vanus on 2022. aasta alguses 49,3 aastat. See on sama nagu eelnenud aastal.

Joonis 5. Kohtunike keskmine vanus kohtute kaupa.

Ametis olevatest kohtunikest on kõige rohkem 40–49-aastaseid, neid on 87. Kohtunikest 50–59-aastaseid on 81 ning 30–39-aastaseid 37. Vähemalt 60-aastaseid kohtunikke on 36.

Joonis 6. Kohtunike keskmine vanus aastatel 2012–2022.
Joonis 7. Ametis olevate kohtunike jaotus kohtuastmetes vanuserühmade kaupa (kohtunike arv).

Kohtunikkond uueneb

Jooksva aasta alguses on ametis 18 pensioniõigusega kohtunikku, kellest viis siirdub pensionile 2022. aasta jooksul. Aastatel 2022–2027 tekib pensionile jäämise õigus veel 52 kohtunikul. Ligi pooltel neist tekib pensioniõigus 2023. aastal – see on aasta, kui 1993. aastal ametisse nimetatud kohtunikel täitub 30 aastat teenistust kohtunikuna, mis annab õiguse kohtuniku väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest.

Joonis 8. Pensioniõigusega kohtunike osatähtsus 1. jaanuaril 2022.
Joonis 9. Pensioniõiguse tekkimine aastail 2022–2027.

Uued kohtunikud ja kohtunike liikumine

Alates 2021. aasta veebruari keskpaigast kuni 2022. aasta alguseni on kohtusüsteemi tööle asunud kümme uut kohtunikku, neist kaks Tallinna Ringkonnakohtus ja kaheksa maakohtutes. Samal ajal liikus kohtusüsteemi sees üks kohtunik: senini Harju Maakohtu kohtunikuna töötanud Iris Kangur-Gontšarov asus ametisse Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna.

Tallinna Ringkonnakohtus alustasid teenistust Gea Lepik ja Neve Uudelt, Harju Maakohtus Kädi Sacik-Korn ja Priit Kama, Pärnu Maakohtus Kadri Mälberg, Tartu Maakohtus Margit Vutt ja Triin Harak ning Viru Maakohtus Anneli Alekand, Olga Dorogan ja Regiina Lebedeva.

Enne kohtunikuks nimetamist töötasid neist kolm kohtujuristina, kaks Riigikohtu nõunikuna, üks vandeadvokaadina, üks prokurörina, üks juristina ja üks ministeeriumi asekantslerina. Üks ametisse asunutest on varem töötanud notarina.

Ametist lahkunud kohtunikud

Ametist lahkunud kohtunike arv on aasta varasemaga võrreldes suurem: eelmise aasta veebruari keskpaigast arvates on ametist lahkunud kaheksa kohtunikku. Üks kohtunik lahkus Riigikohtust, kaks ringkonnakohtust ja kuus maakohtust. Pensionile jäämise tõttu vabastati omal soovil ametist Harju Maakohtu kohtunik Viktor Brügel, Pärnu Maakohtu kohtunik Teet Olvik, Tartu Maakohtu kohtunikud Roomet Sõnna ja Epp Tombak, Viru Maakohtu kohtunik Tiit Kullerkupp, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Ande Tänav, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Viivi Tomson ning Riigikohtu liige Jüri Põld.

Lisaks ametist vabastatud kohtunikele peatusid Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku Madis Ernitsa kohtunikuvolitused.

Kohtunikukonkursid

Justiitsminister kuulutas 2021. aastal välja neli konkurssi kokku 16 kohtunikukohale maa- ja ringkonnakohtutes ning Riigikohtu esimees ühe konkursi ühele kohtunikukohale Riigikohtus.

Justiitsminister kuulutas 10. mail 2021 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku kohale, kahele Harju Maakohtu kohtuniku ja ühele Viru Maakohtu kohtunikukohale. Uued maakohtunikud nimetati ametisse 15. juulil 2021 ja 29. novembril 2021.

Justiitsminister kuulutas 1. oktoobril 2021 välja konkursi kahele Tallinna Ringkonnakohtu, ühele Tartu Ringkonnakohtu, viiele Harju Maakohtu ja kahele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale. Maakohtute ja Tartu Ringkonnakohtu kohtunikukohtadele konkurss käib ja selle lõpule jõudmist on oodata suve alguseks.

Nii kevadine kui ka sügisene konkurss Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohtadele lõppes kohtuniku ametisse nimetamisega 29. novembril 2021 ja kahe maakohtuniku üleviimisega ringkonnakohtu kohtunikeks.

Justiitsminister kuulutas 19. novembril 2021 välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale. Selle konkursi lõpulejõudmist võib oodata suve alguseks.

Justiitsminister kuulutas 22. detsembril 2021 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtuniku kohale. Selle konkursi lõpulejõudmist võib oodata samuti suve alguseks.

Riigikohtu esimees kuulutas 5. aprillil 2021 välja konkursi ühele riigikohtuniku kohale kriminaalkolleegiumis. Konkurss jõudis lõpule 24. novembril 2021 Riigikohtu uue liikme ametisse nimetamisega Riigikogus.

____________________________

[1] Alates 2021. aastast on kohtunikukohti ajutiselt ühe võrra rohkem kui eelnenud aastatel, sest Harju Maakohtu esimeheks nimetati Viru Maakohtu kohtunik ja sellisel juhul on lubatud kohtunikukohtade arvu ajutiselt suurendada.

[2] Siin ja edaspidi: andmed kuni 2021. aastani on korralise täiskogu toimumise aja seisuga (veebruari teine reede), 2022. aasta andmed on aasta alguse seisuga.