Kohtute aastaraamat 2022

Eessõna

Villu Kõve, Riigikohtu esimees

Millega jääb meelde möödunud õigusemõistmise aasta? Väljastpoolt vaadates – ühest kriisist teise ehk tervishoiukriis asendus võimaliku julgeolekukriisiga, mis loomulikult mõjutas ka kohtupidamist. ...

Kohtunikkond 2023. aasta alguses

Kristi Jakobsoo, Riigikohtu personalispetsialist

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on Eestis kohtuniku ametikohti kokku 254, neist on täidetud 245 kohta. Täitmata on seega üheksa ametikohta, neist üks Tallinna Ringkonnakohtus, neli Harju Maakohtus, kolm Tartu Maakohtus ja üks Pärnu Maakohtus. ...

Sõltumatu(se) juhtimine

Astrid Asi, Harju Maakohtu esimees
Liivi Loide, Tartu Maakohtu esimees
Liina Naaber-Kivisoo, Viru Maakohtu esimees
Toomas Talviste, Pärnu Maakohtu esimees


Kohtu sõltumatus on põhiseaduslik väärtus, mis hõlmab nii kohtuniku kui isiku ja ka kohtu kui institutsiooni sõltumatust. ...

Kümme aastat ametipensionide reformist ‒ teekond kasina, ent eetilise vanaduspõlveni?

Janek Laidvee, Tallinna Halduskohtu kohtunik

1. juulil 2013 jõustusid kohtute seaduse muudatused, millega kujundati ümber kohtunike sotsiaalsete tagatiste süsteem. Peamiseks muudatuseks oli kohtunike ametipensionide kaotamine seaduse jõustumise järgselt ametisse nimetatud kohtunikele. ...

Me peame rääkima kohtunike tervisest

Ruth Prigoda, Tallinna Halduskohtu kohtunik

Pane korraks silmad kinni ja mõtle ühele olukorrale, mis võiks lõppeda püsiva või osalise töövõimetusega, ning sellele, kas sa tahaksid ja suudaksid selle olukorra järel oma tööd kvaliteetselt teha. Seejärel mõtle, kas tahaksid, et sinu kohtuasja lahendaks kohtunik ...

Kohtunike valimine: kas on välja kujunemas Euroopa meetod? [1]

Dr Salvija Mulevičienė, Mykolas Romerise ülikooli (Leedu) eraõiguse instituudi professor ja justiitslabori juhataja

Viimastel aastatel on Euroopas kasvanud mure, et kohtunike valimise ja ametisse nimetamise ning kõrgemasse kohtusse või juhtivale ametikohale edutamise ebamäärased reeglid ei taga piisavalt kohtusüsteemi sõltumatust ...

Hallata kriise või kirjutada stsenaariume ehk mida teeb kohtute kommunikatsiooni juht?

Kristi Kirsberg, Kohtute kommunikatsiooni juht

Kommunikatsioonijuhi ülesanne on välja mõelda ja ellu viia kohtuteüleseid projekte, kujundada ühtset strateegiat, aga samas olla igapäevaselt nõu ja jõuga toeks kohtute pressiesindajatele. ...

Esimese ja teise astme kohtute infotelefon

Kai-Karmen Koger, Kohtute infotelefoni teenistuse juht

1. jaanuaril 2022 alustas enda teekonda kohtute infotelefoni teenistus tugiteenusena, mille eesmärk on aidata kohtutel täita veelgi tõhusamalt oma funktsiooni – mõista õigust. ...

Andmekaitsespetsialist kohtutes

Henri Oliver Palm, Advokaadibüroo Magnusson jurist, endine kohtute andmekaitsespetsialist

Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega loodi andmekaitsespetsialisti instituut. Viidatud määrusest tulenevat nõuet nimetada andmekaitsespetsialist on sarnaselt teiste Euroopa Liidu kohtutega järginud ka Eesti kohtud. ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2022. aastal

Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Harju Maakohtu kohtunik

Eesti Kohtunike Ühingul oli 2022. aasta alguses 234 ja aasta lõpus 239 tegevliiget. Lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. 2022. aastal liitus ühinguga 11 uut tegevliiget. ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2022. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Maris Möls, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute haldamise nõukoda on kohtusüsteemi juhtimiseks kokku kutsutud nõuandev kogu, mis haldab koostöös Justiitsministeeriumiga esimese ja teise astme kohtuid. ...

Eetikanõukogu 2022. aastal. Milleks meile kohtuniku kutse-eetika?

Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, eetikanõukogu liige

Kohtuniku kutse-eetika keskendub kohtuniku ametialastele käitumistavadele, mis eeldavad kõrgemat vastutustunnet kohtuniku rolli eriliste nõuete tõttu ühiskonnas. ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest 2022. aastal

Tambet Tampuu, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


2022. aastal tegi kohtunike distsiplinaarkolleegium kohtunike kohta algatatud distsiplinaarasjades kaks lahendit. Mõlemas asjas heideti kohtunikule ette ametikohustuste mittekohast täitmist ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


2022. aastal pidas komisjon kaks kolmepäevast istungit ja kuus e-istungit. Istungite peamised päevakorrapunktid olid kohtunikueksami suulise osa läbiviimine, vestlused kohtunikukandidaatidega ...

Hea koolituse eelduseks on õigesti välja selgitatud koolitusvajadus ja sellest lähtuvad eesmärgid

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Liina Reisberg, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja


Lõppenud aasta kutsub meid vaatama tagasi õnnestumistele ja arengukohtadele kohtunike koolituses. Käsitleme oma artiklis 2022. aasta koolitusprogrammi kokkupanekut ja täitmist. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2022. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Igal aastal annab Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu arvamuse mõnes kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2022. aastal oli arvamuse teemaks kohtunike sõnavabadus. ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2022. aasta menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest digimenetluse vaates

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2022. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 35 089 tsiviilasja (kasv võrreldes 2021. aastaga 2,4%) ja 51 712 maksekäsu kiirmenetlusasja (kasv võrreldes 2021. aastaga 18,4%) ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2022. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Neid andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. ...