Avaleht Aasta 2022 IV Aasta kokkuvõtted

IV Aasta kokkuvõtted

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2022. aastal

Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Harju Maakohtu kohtunik

Eesti Kohtunike Ühingul oli 2022. aasta alguses 234 ja aasta lõpus 239 tegevliiget. Lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. 2022. aastal liitus ühinguga 11 uut tegevliiget. ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2022. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Maris Möls, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute haldamise nõukoda on kohtusüsteemi juhtimiseks kokku kutsutud nõuandev kogu, mis haldab koostöös Justiitsministeeriumiga esimese ja teise astme kohtuid. ...

Eetikanõukogu 2022. aastal. Milleks meile kohtuniku kutse-eetika?

Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, eetikanõukogu liige

Kohtuniku kutse-eetika keskendub kohtuniku ametialastele käitumistavadele, mis eeldavad kõrgemat vastutustunnet kohtuniku rolli eriliste nõuete tõttu ühiskonnas. ...

Ülevaade kohtunike distsiplinaarkolleegiumi tegevusest 2022. aastal

Tambet Tampuu, riigikohtunik, distsiplinaarkolleegiumi esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


2022. aastal tegi kohtunike distsiplinaarkolleegium kohtunike kohta algatatud distsiplinaarasjades kaks lahendit. Mõlemas asjas heideti kohtunikule ette ametikohustuste mittekohast täitmist ...

Kohtunikueksamikomisjoni 2022. aasta tegevuse ülevaade

Velmar Brett, riigikohtunik, kohtunikueksamikomisjoni esimees
Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja


2022. aastal pidas komisjon kaks kolmepäevast istungit ja kuus e-istungit. Istungite peamised päevakorrapunktid olid kohtunikueksami suulise osa läbiviimine, vestlused kohtunikukandidaatidega ...

Hea koolituse eelduseks on õigesti välja selgitatud koolitusvajadus ja sellest lähtuvad eesmärgid

Margit Jõgeva, Tartu Maakohtu kohtunik, koolitusnõukogu esimees
Liina Reisberg, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna juhataja


Lõppenud aasta kutsub meid vaatama tagasi õnnestumistele ja arengukohtadele kohtunike koolituses. Käsitleme oma artiklis 2022. aasta koolitusprogrammi kokkupanekut ja täitmist. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2022. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

Igal aastal annab Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu arvamuse mõnes kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2022. aastal oli arvamuse teemaks kohtunike sõnavabadus. ...