Signe Rätsep
Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

 

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi[1] andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Neid andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses kogutakse andmeid läbivaadatud kohtuasjade kohta. Menetlustaotluste korral arvestatakse kassatsioon- ja määruskaebusi, teistmisavaldusi, samuti menetlusabi taotlusi.[2]

Menetlustaotluste läbivaatamine Riigikohtu kolleegiumites

Joonis 1. Menetlustaotluste läbivaatamine Riigikohtus 2018–2022.

Menetlusseadustike kohaselt on Riigikohtul õigus otsustada, kas võtta kohtusse esitatud menetlustaotlus madalama astme kohtulahendite seaduslikkuse tagamiseks, kohtupraktika ühtlustamiseks või menetlusõiguse edasiarendamiseks menetlusse või mitte.

2022. aasta kõigist taotlustest, mille puhul Riigikohus otsustas menetlusse võtmise või mittevõtmise, võeti menetlusse 12% (1946 taotlusest 241). Võrdluseks: 2021. aastal võeti menetlusse samuti 12% (2139 taotlusest 267), 2020. aastal 13% (2208 taotlusest 298), 2019. aastal 13% (2389 taotlusest 313) ja 2018. aastal 14% (2309 taotlusest 316).

Joonis 2. Menetlustaotluste läbivaatamine menetlusliikide kaupa.
Joonis 3. Kolleegiumide jõudlus[3] menetlustaotluste läbivaatamisel 2018.–2022. aastal.

Tsiviilkolleegiumis oli menetluses kokku 1209 menetlustaotlust (2021. aastal vastavalt 1277), millest 935 esitati 2022. aastal. Kolleegium vaatas läbi 858 (2021. aastal 1008) taotlust. Menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 731 (2021. aastal 834) taotluse korral, millest menetlusse võeti 90 (2021. aastal 114) taotlust.

Joonis 4. Menetlustaotluste läbivaatamine tsiviilkolleegiumis.

Halduskolleegiumis oli 2022. aastal menetluses 743 menetlustaotlust (2021. aastal vastavalt 747), millest 622 menetlustaotlust esitati 2022. aastal. Halduskolleegium vaatas läbi 634 (2021. aastal 628) taotlust, menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 600 (2021. aastal 587) taotluse kohta, millest võeti menetlusse 71 (2021. aastal 72) taotlust.

Joonis 5. Menetlustaotluste läbivaatamine halduskolleegiumis.

Kriminaalkolleegiumis oli 2022. aastal kokku menetluses 1047 (2021. aastal vastavalt 1169) taotlust, millest 934 menetlustaotlust esitati 2022. aastal. Läbi vaadati 961 (2021. aastal 1057) taotlust. Menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 615 (2021. aastal 718) taotluse kohta, millest võeti menetlusse 80 (2021. aastal 81) taotlust.

Joonis 6. Menetlustaotluste läbivaatamine kriminaalkolleegiumis. 

Kohtuasjade läbivaatamise tulemused Riigikohtu kolleegiumides

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus

Aastal 2022 vaadati põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses läbi 12 kohtuasja. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium lahendas asja 11 juhul ja ühel korral lahendas asja üldkogu. Läbivaadatud asjades tunnistati vaidlustatud õigusakti säte põhiseadusvastaseks ja kehtetuks neljas asjas, rahuldamata jäeti neli ja läbivaatamatult tagastati samuti neli taotlust või kaebust. Alljärgnev tabel 1 kajastab detailsemalt põhiseaduslikkuse järelevalve korras lahendatud kohtuasjade tulemusi.

Tabel 1. Põhiseaduslikkuse järelevalve korras lahendatud kohtuasjade tulemused 2022. aastal.

Kohtuasjade läbivaatamine kriminaal-, haldus- ja tsiviilkolleegiumis

Kriminaalkolleegium lahendas 67 süüteoasja:  63 kriminaalasja ja 4 väärteoasja. Tsiviilkolleegium lahendas kokku 79 kohtuasja. Halduskolleegium lahendas 55 haldusasja.

Joonis 7. Kohtuasjade läbivaatamine kriminaal-, haldus- ja tsiviilkolleegiumis 2022. aastal.
Joonis 8. Kolleegiumide jõudlus põhimenetluse lahendatud asjade läbivaatamisel 2018.–2022. aastal.

____________________________

[1] 2022. aasta andmed on õiguskaitse valdkonna statistikakeskkonnast (ÕSA) välja võetud 3. jaanuari 2023 seisuga.

[2] Täpsemad andmed menetlustaotluste ja kohtuasjade läbivaatamise kohta Riigikohtus alates 1993. aastast on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel https://www.riigikohus.ee/et/riigikohus/statistika.

[3] Jõudlus – aasta jooksul läbivaadatud taotluste suhe samal perioodil sissetulnud taotluste arvuga.