Kristi Jakobsoo
Riigikohtu personalispetsialist

 

Kohtunike arv

2023. aasta 1. jaanuari seisuga[1] on Eestis kohtuniku ametikohti kokku 254[2], neist on täidetud 245 kohta. Täitmata on seega üheksa ametikohta, neist üks Tallinna Ringkonnakohtus, neli Harju Maakohtus, kolm Tartu Maakohtus ja üks Pärnu Maakohtus. Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale välja kuulutatud konkurss on lõppenud, uus ringkonnakohtunik asub ametisse 2023. aasta märtsis. Ka maakohtute täitmata kohtunikukohtadele 2022. aasta kevadel välja kuulutatud konkursid on lõppenud, uued kohtunikud asuvad ametisse 2023. aasta jaanuarist märtsini ulatuva ajavahemiku jooksul.

Joonis 1. Kohtuniku ametikohtade jaotus.
Joonis 2. Täidetud ametikohtade jaotus.
Joonis 3. Täitmata ametikohad aastatel 2012–2023. 

Kohtunikkonna sooline koosseis

Aasta alguse seisuga on kohtunikuna ametis 165 naist ja 80 meest.

Joonised 4.1. ja 4.2. Kohtunikkonna sooline koosseis.

Kohtunike vanus

Ametis olevate kohtunike keskmine vanus on 2023. aasta alguse seisuga 49,4 aastat.

Joonis 5. Kohtunike keskmine vanus kohtute kaupa.

Ametis olevatest kohtunikest on kõige rohkem 40–49-aastaseid, neid on 91. 50–59-aastaseid kohtunikke on 85 ning 30–39-aastaseid 35. Vähemalt 60-aastaseid kohtunikke on 34. Alla 30-aastaseid kohtunikke ei ole.

Joonis 6. Kohtunike keskmine vanus aastatel 2012–2023.
Joonis 7. Ametis olevate kohtunike jaotus kohtuastmetes vanuserühmade kaupa (kohtunike arv).

Kohtunikkond uueneb

2023. aasta alguse seisuga on ametis 14 pensioniõigusega kohtunikku, kellest kolm siirdub pensionile 2023. aasta jooksul. Aastatel 2023–2028 tekib pensionile jäämise õigus veel 51 kohtunikul. Ligi pooltel neist tekib pensioniõigus 2023. aastal – see on aasta, kui 1993. aastal ametisse nimetatud kohtunikel täitub 30 aastat teenistust kohtunikuna, mis annab õiguse kohtuniku väljateenitud aastate pensionile olenemata vanusest. 2023. aasta jooksul siirdub neist pensionile üheksa kohtunikku.

Joonis 8. Pensioniõigusega kohtunike osatähtsus 2023. aasta alguse seisuga.
Joonis 9. Pensioniõiguse tekkimine aastail 2023–2028.

Uued kohtunikud ja kohtunike liikumine

2022. aastal asus kohtusüsteemi tööle 12 uut kohtunikku, neist kaks Tallinna Ringkonnakohtus ja kümme maakohtutes. Samal ajal liikus kohtusüsteemi sees kolm kohtunikku: seni Harju Maakohtu kohtunikuna töötanud Janika Kallin asus ametisse Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna, Tartu Maakohtu kohtunikuna töötanud Margit Vutt Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna ja Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikuna töötanud Heili Sepp riigikohtunikuna.

Tallinna Ringkonnakohtus alustasid teenistust Inna Ombler ja Maris Kuurberg, Harju Maakohtus Priit Kama, Anna Liiv, Katrin Paesoo, Triin Siimpoeg, Kristjan Paluteder, Karin Mölder, Ahti Kuuseväli, Geidi Sile, Tartu Maakohtus Alo Noormets ja Anneli Roonet. Enne kohtunikuks nimetamist töötas neist kolm kohtujuristina, viis vandeadvokaadina, üks riigiprokurörina, üks vanemprokurörina, üks Justiitsministeeriumi asekantslerina ja üks Vabariigi Valitsuse esindajana Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Ametist lahkunud kohtunikud

Eelmisel aastal lahkusid ametist seitse kohtunikku: kaks Tallinna Ringkonnakohtust, kaks Harju Maakohtust, üks Tartu Maakohtust ja kaks Pärnu Maakohtust. Pensionile jäämise tõttu vabastati omal soovil ametist Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud Ivi Kesküla ja Gaida Kivinurm, Harju Maakohtu kohtunikud Piret Randmaa ja Tiia Mõtsnik, Tartu Maakohtu kohtunik Lea Aavastik ja Pärnu Maakohtu kohtunikud Sirje Lahesoo ja Rubo Kikerpill.

Kohtunikukonkursid

Justiitsminister kuulutas 2022. aastal välja viis konkurssi kokku 24 kohtunikukohale maa- ja ringkonnakohtutes.

Esimesel poolaastal kuulutas justiitsminister välja kaks konkurssi. 11. aprillil 2022 kuulutas justiitsminister välja konkursi kuuele Harju Maakohtu, kolmele Tartu Maakohtu, ühele Pärnu Maakohtu ja ühele Tallinna Halduskohtu kohtuniku kohale. ning 25. mail 2022 ühele Tartu Maakohtu kohtuniku kohale. Nende konkursside raames valitud üksteist uut kohtunikku nimetas Vabariigi President ametisse 21. detsembril 2022. Üks Harju Maakohtu tsiviilvaldkonna kohtuniku koht jäi täitmata. 

Teisel poolaastal kuulutas justiitsminister välja kolm konkurssi. 9. novembril 2022 kuulutas minister välja konkursi kolmele Pärnu Maakohtu, kolmele Harju Maakohtu, kahele Viru Maakohtu, ühele Tartu Halduskohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku kohale, 28. novembril 2022 ühele Tartu Maakohtu ja ühele Tartu Ringkonnakohtu kohtuniku kohale ning 6. detsembril 2022 ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale. Nende konkursside lõpulejõudmist võib oodata 2023. aasta esimeses pooles.

Riigikohtu esimees kuulutas 12. augustil 2022 välja konkursi ühele Riigikohtuniku kohale tsiviilkolleegiumis. Konkurss jõudis lõpule 7. veebruaril 2023 Riigikohtu uue liikme Margit Vuti ametisse nimetamisega Riigikogus.

____________________________

[1] Siin ja edaspidi: andmed kuni 2021. aastani on korralise täiskogu toimumise aja (veebruari teise reede) seisuga, 2022. aasta andmed on esitatud 1. jaanuari õhtu seisuga. Alates 2023. aastast esitatakse andmed aastavahetuse seisuga.

[2] Arv sisaldab nn ajutisi kohtunikukohti. Nimelt muudeti 2021. aastal justiitsministri määrust, millega on määratud kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel. Muudatuse kohaselt on lubatud juhul, kui kohtunik on pikemat aega teenistusest eemal, nimetada ametisse täiendav kohtunik. Kohtunike arvu võib sel põhjusel ajutiselt suurendada Harju Maakohtus kuni viie ja Tartu Maakohtus ühe võrra.