Signe Rätsep
Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

 

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses kogutakse andmeid läbivaadatud kohtuasjade kohta. Menetlustaotluste korral arvestatakse kassatsioon- ja määruskaebusi, teistmisavaldusi, samuti menetlusabi taotlusi. Läbivaadatud kohtuasjade arvestust peetakse kohtuasjade järgi.[1]

Menetlustaotluste läbivaatamine Riigikohtu kolleegiumites

Joonis 1. Menetlustaotluste läbivaatamine Riigikohtus 2017–2021.

Riigikohtul on asja menetlusse võtmisel õigus seaduse järgi otsustada, kas kohtusse esitatud menetlustaotlust madalama astme kohtulahendite seaduslikkuse tagamise, kohtupraktika ühtlustamise või menetlusõiguse edasiarendamiseks menetleda või mitte menetleda.

Aastal 2021 võeti menetlusse võtmise ja mittevõtmise tulemusega taotlustest menetlusse 12% (2143 taotlusest 267). Võrdluseks, 2020. aastal võeti menetlusse 13% (2208 taotlusest 298), 2019. aastal 13% (2389 taotlusest 313), 2018. aastal 14% (2309 taotlusest 316) ja 2017. aastal 13% (2728 taotlusest 367) taotlustest.

Joonis 2. Menetlustaotluste läbivaatamine menetlusliikide kaupa 2021. aastal.
Joonis 3. Kolleegiumide jõudlus menetlustaotluste läbivaatamisel 2017‒2021. [2] 

Tsiviilkolleegiumis oli menetluses 1281 menetlustaotlust (2020. aastal vastavalt 1287), millest 1032 esitati 2021. aastal. Kolleegium vaatas läbi 1008 (2020. aastal vastavalt 1040) taotlust. Menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 835 (2020. aastal vastavalt 881) taotluse korral, millest menetlusse võeti 114 (2020. aastal vastavalt 122) taotlust.

Joonis 4. Menetlustaotluste läbivaatamine tsiviilkolleegiumis.

Halduskolleegiumis oli 2021. aastal menetluses 750 menetlustaotlust (2020. aastal vastavalt 736), millest 631 menetlustaotlust esitati 2021. aastal. Halduskolleegium vaatas läbi 630 (2020. aastal vastavalt 615) taotlust, menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 589 (2020. aastal vastavalt 578) taotluse kohta, millest võeti menetlusse 72 (2020. aastal vastavalt 75) taotlust.

Joonis 5. Menetlustaotluste läbivaatamine halduskolleegiumis.

Kriminaalkolleegiumis oli 2021. aastal menetluses 1171 (2020. aastal vastavalt 1147) taotlust, millest 1022 menetlustaotlust esitati 2021. aastal. Läbi vaadati 1058 (2020. aastal vastavalt 996) taotlust. Menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 719 (2020. aastal vastavalt 749) taotluse kohta, millest võeti menetlusse 81 (2020. aastal vastavalt 101) taotlust.

Joonis 6. Menetlustaotluste läbivaatamine kriminaalkolleegiumis.

Kohtuasjade läbivaatamise tulemused Riigikohtu kolleegiumides

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus

Aastal 2021 valiti kohaliku omavalitsuse volikogud ja seega ei ole üllatav, et põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis läbi vaadatud asjade koguarv on suur. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses vaadati Riigikohtus 2021. aastal läbi 33 kohtuasja. Üks kord lahendas põhiseaduslikkuse järelevalve asja üldkogu. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis ja Riigikohtu üldkogus läbi vaadatud asjades tunnistati vaidlustatud õigusakti säte põhiseadusvastaseks ja kehtetuks kuues asjas. Rahuldamata jäeti 20 taotlust ja läbi vaatamata tagastati kümme kaebust. Tabelis 1 on täpsemalt esitatud põhiseaduslikkuse järelevalve korras lahendatud kohtuasjade tulemusi.

Tabel 1. Põhiseaduslikkuse järelevalve korras lahendatud kohtuasjade tulemused 2021. aastal

Kohtuasjade läbivaatamine kriminaal-, haldus- ja tsiviilkolleegiumis

Kriminaalkolleegiumis lahendati 62 süüteoasja, neist 49 kuriteoasja ja 13 väärteoasja. Tsiviilkolleegium lahendas 103 kohtuasja. Halduskolleegium lahendas 78 haldusasja.

Joonis 7. Kohtuasjade läbivaatamine kriminaal-, haldus- ja tsiviilkolleegiumis 2021. aastal.
Joonis 8. Kolleegiumide jõudlus põhimenetluse lahendatud asjade läbivaatamisel 2017.–2021. aastal.

____________________________

[1] Täpsemad andmed menetlustaotluste ja kohtuasjade läbivaatamise kohta Riigikohtus alates 1993. aastast on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel https://www.riigikohus.ee/et/riigikohus/statistika.

[2] Jõudlus – aasta jooksul läbi vaadatud taotluste suhe samal ajavahemikul laekunud taotluste arvuga.