Avaleht Aasta 2023

Aasta 2023

Kohtunikkond 2024. aasta alguses

Ave Hussar, Riigikohtu personali- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Kristi Jakobsoo, Riigikohtu personalispetsialist


2024. aasta alguse seisuga oli Eestis kohtuniku ametikohti – koos nn ajutiste kohtunikukohtade ja 2024. aastaks kehtestatud erisustega – 256, millest oli täidetud 246 kohta. ...

Vaidlused kohtute haldamise mudeli üle

Uno Lõhmus, endine Riigikohtu esimees

Artikli kirjutamise ajal kehtinud Eesti kohtute haldamise mudel on põhijoontes sama, mis nähti ette kohtute seadusega, mille Riigikogu võttis vastu 19. juunil 2002 ja mis jõustus sama aasta 29. juulil. ...

Kohtute arengukava kellele ja milleks?

Kaidi Lippus, Notarite Koja tegevdirektor, endine Justiitsministeeriumi kohtute talituse juhataja

Kohtute haldamise nõukoda toetas 8. detsembril 2023 toimunud 127. istungil töörühma moodustamist järgmise kohtute arengukava loomiseks. Eestvedajaks määrati Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa. ...

Tehisintellekt astub menetlusse

Toomas Vaher, vandeadvokaat, Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Eesti Advokatuuri juhatuse liige, kohtute haldamise nõukoja liige

Tehisintellekti teema on kuum ja võib-olla isegi üleekspluateeritud: sellest räägitakse konverentsidel, koolitustel ja, kohvitass käes, small talk’i pidades. Kuni viimase aastani oli enamiku inimeste jaoks tegemist põneva mänguasjaga ...

Tambet Tampuu: kohtunik peab oskama vaadata puude taha

Tambet Tampuu, Riigikohtu kohtunik 12. maist 2003 kuni 30. septembrini 2023
Nele Siitam, Riigikohtu kohtunik 2. maist 2016
Vahur-Peeter Liin, intervjuu ajal Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, alates 1. oktoobrist 2023 riigikohtunik


Heidame täna koos riigikohtuniku ametist peagi lahkuva Tambet Tampuuga pilgu tema senitehtud tööle ning uurime tema mõtteid Eesti kohtusüsteemi ja selle arengu kohta. ...

Koolitusjuhi roll esimese ja teise astme kohtute teenistujate arendamisel ja koolitamisel

Liina Simm, Esimese ja teise astme kohtute koolitusjuht

Selleks, et tagada esimese ja teise astme kohtute kohtuteenistujate eesmärgipärasem ja koordineeritum arendamine ja koolitamine, on alates 15. maist 2023 Harju Maakohtu struktuuris kohtuteülene koolitusjuhi ametikoht. ...

Tõlketeenistus

Karmela Molodõk, Kohtute tõlketeenistuse juht

Juba 2017. aastal analüüsiti ideed hakata tsentraliseerima Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi haldusalal tõlketeenuseid. Arutuse all oli ka üleriigilise tõlkekeskuse loomine, kuid paraku jäigi see ainult mõtteks. ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevus 2023. aastal

Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Harju Maakohtu kohtunik

Eesti Kohtunike Ühingul (EKoÜ) oli 2023. aasta alguses 238 ja aasta lõpus 249 tegevliiget. Lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. 2023. aasta jooksul liitus ühinguga 13 uut tegevliiget, omal soovil lahkus kolm liiget ja kahjuks surma tõttu üks liige. ...

Kohtute haldamise nõukoja tegevusest 2023. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees, kohtute haldamise nõukoja esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Kohtute seaduse kohaselt on KHN-i pädevuses nõusolekute ja seisukohtade andmine, samuti arvamuse avaldamine mitmesugustes kohtuid puudutavates küsimustes või aktuaalsetel õigusteemadel. ...

Eetikanõukogu 2023. aastal

Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, eetikanõukogu liige

Eetikanõukogu on kohtunike nõuandev organ, mis tegutseb 8. veebruaril 2019 kohtunike kaheksateistkümnendal korralisel täiskogul vastuvõetud kodukorra alusel. Eetikanõukokku kuuluvad kohtunike täiskogu valitud viis kohtunikku, kelle hulgas võib olla emeriitkohtunikke. ...