Signe Rätsep
Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

 

Riigikohtu tööd iseloomustavateks statistilisteks andmeteks[1] on Riigikohtule esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade arv kohtumenetluse kolme liigi kaupa: tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja süüteomenetluses. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse puhul kogutakse andmeid läbivaadatud kohtuasjade arvu kohta. Menetlustaotluste korral arvestatakse kassatsioon- ja määruskaebusi, teistmisavaldusi ning menetlusabi taotlusi. Läbivaadatud kohtuasjade arvestust peetakse kohtuasjade järgi.[2]

Menetlustaotluste läbivaatamine Riigikohtu kolleegiumides

Riigikohtul on seaduse järgi õigus otsustada, kas menetleda kohtusse esitatud taotlust madalama astme kohtulahendite seaduslikkuse tagamise, kohtupraktika ühtlustamise või menetlusõiguse edasiarendamiseks või mitte.

Nagu selgub jooniselt 1, võeti 2023. aasta kõigist taotlustest, mille puhul Riigikohus otsustas menetlusse võtmise või võtmata jätmise, menetlusse 10% (2126 taotlusest 222). Võrdlusena saab öelda, et 2019. ja 2020. aastal võeti menetlusse 13% ning 2021. ja 2022. aastal 12% taotlustest.

Joonis 1. Menetlustaotluste arv Riigikohtus 2019.–2023. aastal[3]
Joonis 2. Menetlustaotluste läbivaatamine menetlusliikide kaupa 2023. aastal
Joonis 3. Kolleegiumide jõudlus[4] menetlustaotluste läbivaatamisel 2019.–2023. aastal

Tsiviilkolleegiumis oli menetluses kokku 1283 menetlustaotlust (2022. aastal vastavalt 1209), millest 932 esitati 2023. aastal. Kolleegium vaatas läbi 1128 (2022. aastal vastavalt 858) taotlust. Menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 998 (2022. aastal vastavalt 731) taotluse korral, millest menetlusse võeti 107 (2022. aastal vastavalt 90) taotlust.

Joonis 4. Menetlustaotluste läbivaatamine tsiviilkolleegiumis 2023. aastal

Halduskolleegiumis oli 2023. aastal menetluses 708 menetlustaotlust (2022. aastal vastavalt 743), millest 600 menetlustaotlust esitati 2023. aastal. Halduskolleegium vaatas läbi 592 (2022. aastal vastavalt 634) taotlust, menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 564 (2022. aastal vastavalt 600) taotluse kohta, millest võeti menetlusse 47 (2022. aastal vastavalt 71) taotlust.

Joonis 5. Menetlustaotluste läbivaatamine halduskolleegiumis 2023. aastal

Kriminaalkolleegiumis oli 2023. aastal kokku menetluses 964 (2022. aastal vastavalt 1047) taotlust, millest 877 menetlustaotlust esitati 2023. aastal. Läbi vaadati 908 (2022. aastal vastavalt 961) taotlust. Menetlusse võtmine või võtmata jätmine otsustati 564 (2022. aastal vastavalt 615) taotluse kohta, millest võeti menetlusse 68 (2022. aastal vastavalt 80) taotlust.

Joonis 6. Menetlustaotluste läbivaatamine kriminaalkolleegiumis 2023. aastal

Kohtuasjade läbivaatamise tulemused Riigikohtu kolleegiumides

Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus

Aastal 2023 vaadati põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses läbi 41 kohtuasja. Ühel korral lahendas põhiseaduslikkuse järelevalve asja üldkogu.

Kohtuasjade läbivaatamine kriminaal-, haldus- ja tsiviilkolleegiumis

Kriminaalkolleegiumis lahendati 61 süüteoasja, neist 50 kuriteoasja ja 11 väärteoasja. Tsiviilkolleegium lahendas kokku 98 kohtuasja. Halduskolleegium lahendas 60 haldusasja.

Joonis 7. Kohtuasjade läbivaatamine kriminaal-, haldus- ja tsiviilkolleegiumis 2023. aastal
Joonis 8. Kolleegiumide jõudlus[5] põhimenetluse lahendatud asjade läbivaatamisel 2019.–2023. aastal

____________________________

[1] 2023. aasta andmed on Justiitssüsteemi andme- ja analüüsikeskkonnast (JAAK) võetud 22. jaanuari 2024. aasta seisuga.

[2] Täpsemad andmed menetlustaotluste ja kohtuasjade läbivaatamise kohta Riigikohtus alates 1993. aastast leiab Riigikohtu kodulehelt https://www.riigikohus.ee/et/riigikohus/statistika.

[3] Joonisekirjete selgitused on järgmised: „Menetlustaotlused kokku“ – aruandeperioodil saabunud menetlustaotlused, millele on liidetud eelmise perioodi lõpu jääk, st taotlused, mille kohta eelmise perioodi lõpuks määrust ei olnud tehtud; „Saabunud taotlused“ – menetlustaotlused, mille saabumiskuupäev jäi aruandeperioodi; „Läbi vaadatud taotlused“ – määramata saabumisajaga menetlustaotlused, mille kohta tehti aruandeperioodil määrus; „Otsustatud menetlusse võtmine või mittevõtmine“ – menetlustaotlused, mille kohta tehti aruandeperioodil määrus „Menetlusse võtmise määrus“ või „Menetlusse mittevõtmisemäärus“; „Menetlusse võetud“ – menetlustaotlused, mille kohta tehti aruandeperioodil määrus „Menetlusse võtmise määrus“.

[4] Jõudlus – aasta jooksul läbivaadatud taotluste suhe samal perioodil sissetulnud taotluste arvuga.

[5] Jõudlus – aasta jooksul lahendatud asjade suhe samal perioodil menetlusse võetud asjade arvuga.