Avaleht Aasta 2020 III Isikuandmete kaitse ja järelevalve välisriikide kohtutes

III Isikuandmete kaitse ja järelevalve välisriikide kohtutes

Kohtusüsteemi andmetöötluse kohtulik järelevalve. Inglise vaatepunkt [1]

Sir Mark Warby, Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu kohtunik ja kohtuliku andmekaitsekogu liige

Kohtuvõimu sõltumatus on liberaalse demokraatia konstitutsiooniline alus. See peaks olema iseenesestmõistetav, kuid pole alati ja kõikjal nii olnud. ...

Bulgaaria Vabariigi kohtutes õigust mõistva funktsiooni täitmiseks töödeldavate isikuandmete kaitse sõltumatu järelevalve

Teodora Tochkova, Bulgaaria Kõrgeima Justiitsnõukogu inspektsiooni peainspektor

Kohtuvõimu eripära tõttu kehtib sellele isikuandmete töötlemisel õiguslik erikord. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ...

Isikuandmete töötlustoimingute järelevalve Hollandi halduskohtutes

Eric Daalder, Hollandi Riiginõukogu haldusvaidluste osakonna liige, isikuandmete kaitse üldmääruse komisjoni juhataja

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 55 lõikes 3 sätestatakse: „Järelevalveasutused ei ole pädevad korraldama järelevalvet ...

Memo IKÜM-i toimimise kohta Iiri kohtusüsteemis

Marie Baker, Iirimaa ülemkohtu kohtunik, määratud kohtunik Iiri andmekaitset käsitlevate õigusaktide küsimuses

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 23 annab liikmesriikidele õiguse kehtestada kohtusüsteemi sõltumatuse kaitsmiseks sätted, tingimusel ...