Avaleht Aasta 2020

Aasta 2020

Eessõna

Nele Parrest, riigikohtunik

Üks tuntud Eesti ajakirjanik leidis raadioeetris kõlanud sõnavõtus olevat ilmselgelt põhiseadusevastase tänase olukorra, et ta peab kohtusse kohale minema, saamaks teada, mis kohtuistungil toimus või mis (jõustumata) kohtulahendis kirjas on. Järgnesid süüdistused õigusemõistmise suletuse ja kohtute vaikiva ajastu mentaliteedi kohta. ...

Õigus- ja kohtusüsteemist 2020. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Selleaastane ülevaade õigus- ja kohtusüsteemi arengust erineb märkimisväärselt varasematest. Tavapäraselt jõuab kohtute aastaraamatu lugejateni kohtunike täiskogule mõeldud ettekanne ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2020. aastal

Indrek Parrest, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Ühingul oli 2020. aasta alguses 225 ja aasta lõpus 233 tegevliiget, lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. Ühingu liikmeskonnas oli eelmise aasta lõpu seisuga tegevkohtunikke 176 (sh kolm Euroopa Liidu kohtuasutustes), mis on ligikaudu 73% riigi kohtunikukohtade üldarvust (242). ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2020. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE, Consultative Council of European Judges) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ning tegeleb kohtuvõimu iseseisvuse, sõltumatuse ning pädevuse küsimustega. Igal aastal annab CCJE arvamuse kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2020. a-l oli arvamuse (nr 23) teemaks kohtunike ühingute roll ...

Arutama hakatakse andmesubjekti kaebust kohustamaks maakohut väljastama teavet andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta [1]

Maris Juha, Andmekaitse Inspektsiooni järelevalve juht
Nele Parrest, riigikohtunik


Andmesubjekt esitas halduskohtule kaebuse. Ta palus kohustada maakohut väljastama talle teavet selle kohta, kes ja millal on kohtute infosüsteemis tema andmetega tutvunud. ...

Kohtumenetluse avalikkuse praktilised probleemid ja nende võimalikud regulatiivsed lahendused

Marilin Reintamm, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik

Möödunud aasta 5. veebruaril toimus Riigikohtu, Justiitsministeeriumi, esimese ja teise astme kohtute ning ajakirjanduse esindajate ümarlaud, millel käsitleti kohtumenetluse avalikkuse tagamist eelkõige kehtiva õiguse probleemkohtadest lähtudes. ...

Kohtutoimik kohtu arhiivis

Külli Vallimäe-Tuberg, kohtute andmekaitsespetsialist

Kohtumenetluse seadustike kohaselt peab kohus iga kohtuasja kohta toimikut, kuhu võetakse ajalises järgnevuses kõik menetlusdokumendid ja muud asjaga seotud dokumendid. Seaduses ettenähtud juhul võetakse toimiku juurde muud menetlusega seotud esemed. Kohtuasja toimik seostub praegu ikka veel esmalt ...

Kohtute pärand Rahvusarhiivis

Tõnis Türna, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja
Kaja Pullonen, Rahvusarhiivi Tartu kogumisosakonna juhataja


Kohtudokumendid moodustavad Rahvusarhiivi kogudest kaaluka ja hinnatud osa. Eri ajastutel tegutsenud eri astmete, seisuste ja haldusüksuste kohtute arhiive on hoiul kokku tublisti üle tuhande ...

Kohtus kummitab Kaarel Eenpalu vaim

Tarmo Vahter, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht

Mida kinnisemaks muutub kohtupidamine, seda vähem väike inimene seda mõistab ja usaldab. Järgnev lugu juhtus mõned aastad tagasi, kui Harju Maakohus töötas veel Tallinnas Liivalaia tänaval. Läksin ühe tapmisasja eelistungile. ...

Nimed kohtulahendites

Hannes Vallikivi, vandeadvokaat

Minu advokaadibüroo nimi oli aastatel 2016–2020 Derling. Meie vader, 1636. aasta paiku Pommerimaal sündinud Magnus Derling kolis pärast ülikooliõpinguid Tallinnasse ja oli 17. sajandi teises pooles üks kaheksast Tallinna advokaadist. Derlingi kohta on Tallinna Linnaarhiivis ja Rahvusarhiivis säilinud kümneid toimikuid ...