Avaleht Aasta 2020

Aasta 2020

Eessõna

Nele Parrest, riigikohtunik

Üks tuntud Eesti ajakirjanik leidis raadioeetris kõlanud sõnavõtus olevat ilmselgelt põhiseadusevastase tänase olukorra, et ta peab kohtusse kohale minema, saamaks teada, mis kohtuistungil toimus või mis (jõustumata) kohtulahendis kirjas on. Järgnesid süüdistused õigusemõistmise suletuse ja kohtute vaikiva ajastu mentaliteedi kohta. ...

Õigus- ja kohtusüsteemist 2020. aastal

Villu Kõve, Riigikohtu esimees
Karin Leichter-Tammisto, Riigikohtu esimehe nõunik


Selleaastane ülevaade õigus- ja kohtusüsteemi arengust erineb märkimisväärselt varasematest. Tavapäraselt jõuab kohtute aastaraamatu lugejateni kohtunike täiskogule mõeldud ettekanne ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2020. aastal

Indrek Parrest, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Ühingul oli 2020. aasta alguses 225 ja aasta lõpus 233 tegevliiget, lisaks on ühingul jätkuvalt neli auliiget. Ühingu liikmeskonnas oli eelmise aasta lõpu seisuga tegevkohtunikke 176 (sh kolm Euroopa Liidu kohtuasutustes), mis on ligikaudu 73% riigi kohtunikukohtade üldarvust (242). ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2020. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE, Consultative Council of European Judges) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ning tegeleb kohtuvõimu iseseisvuse, sõltumatuse ning pädevuse küsimustega. Igal aastal annab CCJE arvamuse kohtuvõimu puudutavas küsimuses. 2020. a-l oli arvamuse (nr 23) teemaks kohtunike ühingute roll ...

Arutama hakatakse andmesubjekti kaebust kohustamaks maakohut väljastama teavet andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta [1]

Maris Juha, Andmekaitse Inspektsiooni järelevalve juht
Nele Parrest, riigikohtunik


Andmesubjekt esitas halduskohtule kaebuse. Ta palus kohustada maakohut väljastama talle teavet selle kohta, kes ja millal on kohtute infosüsteemis tema andmetega tutvunud. ...

Kohtumenetluse avalikkuse praktilised probleemid ja nende võimalikud regulatiivsed lahendused

Marilin Reintamm, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik

Möödunud aasta 5. veebruaril toimus Riigikohtu, Justiitsministeeriumi, esimese ja teise astme kohtute ning ajakirjanduse esindajate ümarlaud, millel käsitleti kohtumenetluse avalikkuse tagamist eelkõige kehtiva õiguse probleemkohtadest lähtudes. ...

Kohtutoimik kohtu arhiivis

Külli Vallimäe-Tuberg, kohtute andmekaitsespetsialist

Kohtumenetluse seadustike kohaselt peab kohus iga kohtuasja kohta toimikut, kuhu võetakse ajalises järgnevuses kõik menetlusdokumendid ja muud asjaga seotud dokumendid. Seaduses ettenähtud juhul võetakse toimiku juurde muud menetlusega seotud esemed. Kohtuasja toimik seostub praegu ikka veel esmalt ...

Kohtute pärand Rahvusarhiivis

Tõnis Türna, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja
Kaja Pullonen, Rahvusarhiivi Tartu kogumisosakonna juhataja


Kohtudokumendid moodustavad Rahvusarhiivi kogudest kaaluka ja hinnatud osa. Eri ajastutel tegutsenud eri astmete, seisuste ja haldusüksuste kohtute arhiive on hoiul kokku tublisti üle tuhande ...

Kohtus kummitab Kaarel Eenpalu vaim

Tarmo Vahter, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht

Mida kinnisemaks muutub kohtupidamine, seda vähem väike inimene seda mõistab ja usaldab. Järgnev lugu juhtus mõned aastad tagasi, kui Harju Maakohus töötas veel Tallinnas Liivalaia tänaval. Läksin ühe tapmisasja eelistungile. ...

Nimed kohtulahendites

Hannes Vallikivi, vandeadvokaat

Minu advokaadibüroo nimi oli aastatel 2016–2020 Derling. Meie vader, 1636. aasta paiku Pommerimaal sündinud Magnus Derling kolis pärast ülikooliõpinguid Tallinnasse ja oli 17. sajandi teises pooles üks kaheksast Tallinna advokaadist. Derlingi kohta on Tallinna Linnaarhiivis ja Rahvusarhiivis säilinud kümneid toimikuid ...

Kohtusüsteemi andmetöötluse kohtulik järelevalve. Inglise vaatepunkt [1]

Sir Mark Warby, Inglismaa ja Walesi apellatsioonikohtu kohtunik ja kohtuliku andmekaitsekogu liige

Kohtuvõimu sõltumatus on liberaalse demokraatia konstitutsiooniline alus. See peaks olema iseenesestmõistetav, kuid pole alati ja kõikjal nii olnud. ...

Bulgaaria Vabariigi kohtutes õigust mõistva funktsiooni täitmiseks töödeldavate isikuandmete kaitse sõltumatu järelevalve

Teodora Tochkova, Bulgaaria Kõrgeima Justiitsnõukogu inspektsiooni peainspektor

Kohtuvõimu eripära tõttu kehtib sellele isikuandmete töötlemisel õiguslik erikord. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ...

Isikuandmete töötlustoimingute järelevalve Hollandi halduskohtutes

Eric Daalder, Hollandi Riiginõukogu haldusvaidluste osakonna liige, isikuandmete kaitse üldmääruse komisjoni juhataja

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 55 lõikes 3 sätestatakse: „Järelevalveasutused ei ole pädevad korraldama järelevalvet ...

Memo IKÜM-i toimimise kohta Iiri kohtusüsteemis

Marie Baker, Iirimaa ülemkohtu kohtunik, määratud kohtunik Iiri andmekaitset käsitlevate õigusaktide küsimuses

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 23 annab liikmesriikidele õiguse kehtestada kohtusüsteemi sõltumatuse kaitsmiseks sätted, tingimusel ...

Välismaalaste asjad Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas 2020: õiguste tõhusam kaitse

Mariliis Toomiste, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

2020. aastal tegi Riigikohtu halduskolleegium viis lahendit, mis mõjutavad oluliselt välis­maa­laste Eestis viibimise õigusega seotud vaidluste edaspidist lahendamist. ...

Hagi tagamine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 2020. aastal mitu märkimisväärset hagi tagamisega seotud lahendit muutes muu hulgas varasemat seisukohta hagi tagamise tõttu saamata jäänud tulu hüvitamise kohta. ...

Kriminaalmenetluse avalikkusest Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas 2020. aastal

Marin Sedman, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtumenetluse avalikkus on olnud viimastel aastatel suurema tähelepanu all. Näiteks selgitas Riigikohtu endine esimees, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kunagine kohtunik Uno Lõhmus ...

Vabadus pensioniks

Raina Loom, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna nõunik

Riigikohtu üldkogu 20. oktoobri 2020. aasta otsus põhiseaduslikkuse järelevalve (nn pensionireformi) kohtuasjas nr 5-20-3/43 läheb kahtlemata ajalukku. Riigikohtu üldkogu jättis selle otsusega rahuldamata Vabariigi Presidendi taotluse tunnistada põhiseadusvastaseks kohustusliku kogumispensioni reformi ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2020. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist

Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbivaadatud kohtuasjade põhjal. Läbivaadatud kohtuasjade ja menetlustaotluste andmeid kogutakse kolmes kohtumenetluse liigis: ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2020. a menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest (sh paberivabas menetluses) ja kohtuniku keskmisest töökoormusest

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

2020. aastal saabus maakohtutesse lahendamiseks 33 658 tsiviilasja (3,0% rohkem kui 2019. aastal) ja 45 566 maksekäsu kiirmenetlusasja (15,6% rohkem kui 2019. aastal); ...