Avaleht Aasta 2020 II Isikuandmed kohtus IKÜM-i ajastul

II Isikuandmed kohtus IKÜM-i ajastul

Arutama hakatakse andmesubjekti kaebust kohustamaks maakohut väljastama teavet andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta [1]

Maris Juha, Andmekaitse Inspektsiooni järelevalve juht
Nele Parrest, riigikohtunik


Andmesubjekt esitas halduskohtule kaebuse. Ta palus kohustada maakohut väljastama talle teavet selle kohta, kes ja millal on kohtute infosüsteemis tema andmetega tutvunud. ...

Kohtumenetluse avalikkuse praktilised probleemid ja nende võimalikud regulatiivsed lahendused

Marilin Reintamm, Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik

Möödunud aasta 5. veebruaril toimus Riigikohtu, Justiitsministeeriumi, esimese ja teise astme kohtute ning ajakirjanduse esindajate ümarlaud, millel käsitleti kohtumenetluse avalikkuse tagamist eelkõige kehtiva õiguse probleemkohtadest lähtudes. ...

Kohtutoimik kohtu arhiivis

Külli Vallimäe-Tuberg, kohtute andmekaitsespetsialist

Kohtumenetluse seadustike kohaselt peab kohus iga kohtuasja kohta toimikut, kuhu võetakse ajalises järgnevuses kõik menetlusdokumendid ja muud asjaga seotud dokumendid. Seaduses ettenähtud juhul võetakse toimiku juurde muud menetlusega seotud esemed. Kohtuasja toimik seostub praegu ikka veel esmalt ...

Kohtute pärand Rahvusarhiivis

Tõnis Türna, Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja
Kaja Pullonen, Rahvusarhiivi Tartu kogumisosakonna juhataja


Kohtudokumendid moodustavad Rahvusarhiivi kogudest kaaluka ja hinnatud osa. Eri ajastutel tegutsenud eri astmete, seisuste ja haldusüksuste kohtute arhiive on hoiul kokku tublisti üle tuhande ...

Kohtus kummitab Kaarel Eenpalu vaim

Tarmo Vahter, Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht

Mida kinnisemaks muutub kohtupidamine, seda vähem väike inimene seda mõistab ja usaldab. Järgnev lugu juhtus mõned aastad tagasi, kui Harju Maakohus töötas veel Tallinnas Liivalaia tänaval. Läksin ühe tapmisasja eelistungile. ...

Nimed kohtulahendites

Hannes Vallikivi, vandeadvokaat

Minu advokaadibüroo nimi oli aastatel 2016–2020 Derling. Meie vader, 1636. aasta paiku Pommerimaal sündinud Magnus Derling kolis pärast ülikooliõpinguid Tallinnasse ja oli 17. sajandi teises pooles üks kaheksast Tallinna advokaadist. Derlingi kohta on Tallinna Linnaarhiivis ja Rahvusarhiivis säilinud kümneid toimikuid ...