Avaleht Aasta 2019

Aasta 2019

Eessõna

Nele Parrest, riigikohtunik

Kui rääkida teemast infotehnoloogia ja kohus, siis esimene pilt, mis tavaliselt silme ette kerkib, on kohtuhaamrit hoidev robot. Ehk teisisõnu diskussioon küsimuste üle, kas, mil määral ja millal asendab robot (või tehisintellekt) õigusemõistmisel inimkohtuniku. ...

Õigus- ja kohtusüsteemi areng

Dr. iur. Villu Kõve, Riigikohtu esimees

Oma selleaastases ettekandes annan esmalt traditsioonilise ülevaate liikumistest kohtunikkonnas. Seejärel räägin lühidalt oma esimese ametiaasta tegemistest ja prioriteetidest. Eraldi peatun teemadel, mis puudutavad kohtunike töökoormuse ebaühtlast jaotumist ...

Eesti Kohtunike Ühingu tegevusest 2019. aastal

Indrek Parrest, Eesti Kohtunike Ühingu esimees, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Ühingul oli 2019. aasta alguses 220 ja aasta lõpus 225 tegevliiget ning ühingul on endiselt neli auliiget. Üheksast 2019. aastal ametisse asunud kohtunikust on ühingusse astunud seitse. ...

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest 2019. aastal

Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees

Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu (Consultative Council of European Judges – CCJE) on Euroopa Nõukogu nõuandev organ, mis koosneb üksnes kohtunikest ja tegeleb kohtuvõimu iseseisvuse, sõltumatuse ning pädevuse küsimustega. Igal aastal annab CCJE arvamuse kohtuvõimu mingis küsimuses. ...

Esmasammud digitoimikuga ja eleegia kõmisevast riistakastist

Ants Mailend, Harju Maakohtu kohtunik, vandeadvokaat (advokatuuri liikmesus peatatud)

Alustava kohtunikuna olen korraldanud oma töid uudishimulikult ja ilma eelarvamusteta. Kannustava võimaluse kõrval on ajendiks olnud ka praktiline vajadus, mis tuleneb kohtuniku töö tarkade abivahendite ootamatust hõredusest. Sellest tahaksingi pisut kogemusi ja mõtteid jagada. ...

Paberil ja digitaalselt esitatud info tajumise erinevused: teaduslike uuringute tulemuste ülevaade

Talis Bachmann, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna kognitiivse ja õiguspsühholoogia korraline professor, kahekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat sotsiaalteadustes, rahvusvahelise ajakirja Consciousness and Cognition (Elsevier) peatoimetaja

Nägemismeel on inimese eduka tegevuse ...

Tehisintellekt: kas kohtuniku asendaja või toetaja?

Net Group, digitaalse kohtupidamise lahenduste meeskond

Aurumasin leiutati 18. sajandil ja algasid tööstusrevolutsioonid. Esimeses laines liiguti käsitöölt mehhaniseeritud tootmisele. Teise tööstusrevolutsiooni käigus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses võeti kasutusele elektrienergia ning tööstuses õpiti valmistama toodangut ...

Kratt haldusorganiks: algoritmilised otsused ja haldusõiguse põhimõtted*

Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Monika Mikiver, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant


Tehisintellekti rakendused jõuavad erasektori „neljanda tööstusrevolutsiooni“ kõrval ...

Kohtumenetluse digiteerimine: ootused praegu ja tulevikus

Jaanus Tehver, vandeadvokaat

Kohtumenetluste digiteerimine on kohtute arengu kõige tähtsam märksõna juba mitu aastat ja sugugi mitte ainult Eestis. Nii Euroopa Nõukogu tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjon (CEPEJ) kui ka ÜRO egiidi all tegutsev Global Judicial Integrity Network on võtnud selle küsimuse ...

Tehnoloogilised lahendused Läti kohtute töös. Digimine, ärianalüüs, automaadistamine

Jānis Dreimanis, Kohtuameti projektijuhtimise ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja analüütilistes küsimustes

Juba alates 2004. aastast, kui Kohtuamet asutati, on Läti kohtusüsteem saanud püsivat professionaalset tuge eri valdkondades alates materiaaltehnilisest kindlustatusest ...

Rumeenia kohtute arvutistamise areng ja suundumused

Ştefan Ioan Lucaciuc ja Cristian Pup, Timişoara Apellatsioonikohtu kohtunikud

Kohtute tegevuse arvutistamine ja digistamine on olnud Euroopa riikides pidev mure juba aastaid. Nii on ka Rumeenia kohtusüsteem pingsalt keskendunud sobivaimate lahenduste leidmisele, et tõhustada kohtu tegevust, kommunikatsiooni, kohtumenetlust ...

Leedu kohtute digiteerimine

Lina Griškevič, Leedu kohtute ameti asedirektor

Leedu kohtutes saab eristada järgmisi kohtuasjade haldamise e-vahendeid: Leedu kohtute teabesüsteem LITEKO; kohtuistungite salvestised; e-toimiku süsteem (Leedu kohtute elektrooniline teenuseportaal); kohtueelse menetluse teabesüsteem (IBPS); kaugkohtuistungid. ...

Infosüsteemide ja andmekogudega seotud küsimused Riigikohtu halduskolleegiumi 2019. aasta praktikas

Mariliis Toomiste, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Riigi infosüsteemi haldussüsteemis on registreeritud üle 2600 eri kasutusetapis infosüsteemi ja andmekogu. Seetõttu pole ootamatu, et infosüsteemide toimimise ja andmekogude teabega seotud küsimusi on käsitletud ...

Vahistamine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2019. aasta praktikas

Kaido Sikka, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik

Riigikohtu kriminaalkolleegium on korduvalt rõhutanud, et kriminaalmenetluses on vahistamise korral tegemist isiku põhiõiguste kõige intensiivsema riivega. Justiitsministeeriumi andmete kohaselt esitas prokuratuur 2019. aastal maakohtutele 1067 vahistamistaotlust. ...

Tõenditega seotud küsimused Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2019. aasta praktikas

Kätlin Piho, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna analüütik

Kohtute aastaraamat keskendub seekord digikohtumenetlusele ja selle tulevikule. Justiitsministri määrusega „Kohtute ning kohtu registri- ja kinnistusosakondade töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine“ ...

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus 2019. aastal

Signe Rätsep, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist
Kristi Aule Parmas, Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna peaspetsialist


Riigikohtu tööd iseloomustavaid statistilisi andmeid kogutakse Riigikohtusse esitatud menetlustaotluste ja läbi vaadatud kohtuasjade põhjal. ...

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtute 2019. aasta menetlusstatistika kokkuvõte: lahendatud asjadest (sh paberivabas menetluses) ja kohtuniku keskmisest töökoormusest

Külli Luha, Justiitsministeeriumi kohtute talituse analüütik

Aastal 2019 saabus maakohtutesse lahendamiseks 32 668 tsiviilasja (11,7% rohkem kui 2018. aastal) ja 39 423 maksekäsu kiirmenetlusasja ...